Umowa o pracę nakładczą – warunki

Opisałem na blogu prawie wszystkie typy umów ale nie miałem okazji wspomnieć o umowie o pracę nakładczą. Co to takiego i jakie warunki ją obowiązują? Zapraszam do przeczytania mojego posta :].

paperworkUmowa o pracę nakładczą jest uregulowana prawnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z 31.12.1975 r. Dz. U z 1976 r., nr 3, poz. 19 z późn. zmianami. Przedmiotem umowy o pracę nakładczą jest wykonanie pracy zgodnie z warunkami umowy zleconej przez nakładcę i ma charakter ciągły. Podobnie jak każdy inny typ umowy z wyjątkiem umowy o pracę, ta nie ma ustalonych norm czasu pracy i dodatkowego wynagrodzenia za pracę ponad normy. Stronami umowy są nakładca czyli zleceniobiorca oraz wykonawca zlecenia, których łączy stosunek cywilnoprawny. Wykonawca może świadczyć pracę w domu, a nakładca nie ma kontroli nad bieżącą realizacją jego pracy. Wykonujący pracę ma obowiązek osiągnąć rezultat jaki został zawarty w umowie ale nie musi wykonywać pracy osobiście. Umowa o pracę nakładczą powinna być zawarta w formie pisemnej. W przypadku wystąpienia wad to wykonawca ponosi odpowiedzialność. Odpłatność za wykonywaną pracę jest zawsze odpłatna. W przypadku tego typu umowy ważne jest aby wiedzieć, że nakładca ma obowiązek zapewnić taką ilość pracy wykonawcy aby ten uzyskał 100% płacy minimalnej w sytuacji jeżeli jest to jego jedyne źródło utrzymania. Jeżeli jest to dodatkowe źródło musi być to 50% płacy minimalnej. Obowiązuje urlop wypoczynkowy, którego zasady i warunki są ściśle określone. Wykonawca podlega wszystkim ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia. Rozwiązanie umowy następuje na mocy porozumienia stron lub za wypowiedzeniem.

Źródło zdjęć: blaszczykiewicz.pl, ocps.net