Dyskryminacja w pracy

Tym razem zajmiemy się tematem dyskryminacji. Temat ostatnio dosyć powszechny z racji sytuacji w Europie jednak my skupimy się na dyskryminacji w miejscu pracy :].

Każdego pracownika obowiązuje Kodeks Pracy w którym znajdziemy wszystkie prawa i obowiązki. Kodeks Pracy obowiązuje nie tylko pracowników ale także kadrę kierowniczą.

Sprawdźmy zatem definicję. Kodeks Pracy czyli „akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia (w niektórych przypadkach tylko w zakresie nieuregulowanym przez ustawodawstwo szczególne, np. ustawa i służbie cywilnej) oraz pracodawców”. Kodeks Pracy obowiązuje w Polsce z dnia 26 czerwca 1974 roku.

Tak więc rozwijając ten temat należy wiedzieć, że wszyscy pracownicy muszą być traktowani tak samo w zakresie nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, wszystkich awansów ale także dostępu do różnego rodzaju kursów, szkoleń itp. czyli tych działań, które służą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Równe traktowanie musi być niezależne od:

 • wieku,
 • płci,
 • wyznania religijnego,
 • niepełnosprawności,
 • rasy,
 • narodowości,
 • przekonań politycznych,
 • przynależności związkowej,
 • pochodzenia etnicznego,
 • orientacji seksualnej,
 • rodzaju zatrudnienia.

Wszelkie próby złamania i przeciwstawienia się powyższym zasadom i obowiązującym normom można uznać za przejawy dyskryminacji co jest niezgodne z prawem i tym samym jest karalne! Od siebie mogę dodać, że ‚karma wraca’ – szanujmy się moi drodzy ;].

Źródło zdjęć: uk-odszkodowania.com