Umowa zlecenie

Kolejnym typem umowy jest umowa zlecenia. Na czym polega i jakie obowiązują zasady? Zapraszam poniżej :].

shakeUmowa zlecenie jest uregulowana Kodeksem cywilnym, a nie pracy jak w przypadku umowy o pracę! Przedmiotem umowy jest dokonanie ściśle określonych czynności dla dającego zlecenie w konkretnym czasie lub też bezterminowo. W przeciwieństwie do umowy o pracę nie obowiązują tu normy czasu pracy o dodatkowe wynagrodzenie za pracę ponad normy chyba, że jest to uzasadniony przypadek i strony ustalą inaczej. Stronami jest zleceniodawca czyli zlecający oraz zleceniobiorca czyli wykonawca pomiędzy którymi dochodzi do stosunku cywilnoprawnego. W przypadku tej umowy nie ma stosunku podporządkowania czyli strony umowy są równorzędnymi podmiotami. Umowa może określać granice czasowe na wykonanie konkretnego zadania. Warto pamiętać, że zmiana zlecenia może być podstawą do wypowiedzenia umowy. Umowa zlecenie jest zawierana z osobą fizyczną, prawną lub też innymi podmiotami nie posiadającymi osobowości prawnej. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego wykonania powtarzalnych czynności, a nie do osiągnięcia rezultatu. Istnieje możliwość oddelegowania zleceniobiorcy swoich czynności innej osobie jednak wyłącznie za zgodą zleceniodawcy! Umowa zlecenie może być zawarta zarówno w formie pisemnej jak i ustnej lub poprzez dopuszczenie do pracy (sposób dorozumiany). Praca na umowę zlecenie nie musi być odpłatna! Jeżeli jest, wykonawca otrzymuje wynagrodzenie po wykonaniu zlecenia chyba, że ustalenia stron są inne. Wykonawca nie podlega urlopom wypoczynkowym, chyba że strony ustaliły inaczej. Rozwiązanie umowy może nastąpić w dowolnym terminie.

Źródło zdjęć: strefabiznesu.nowiny24.pl, prawatworcow.pl